இந்திய அரசின் முக்கிய திட்டங்கள்

CURRENT AFFAIRS

இந்திய அரசு, அனைத்து மட்டங்களிலும், அவ்வப்போது சமுதாயத்தின் குறுக்கு வெட்டுக்கு நலன்புரி திட்டங்களை அறிவிக்கிறது. இந்த திட்டங்கள் மத்திய, மாநில சிறப்பு அல்லது மையம் மற்றும் மாநிலங்களுக்கு இடையே ஒரு கூட்டு ஒத்துழைப்பு இருக்கக்கூடும். இந்த பிரிவில், அரசாங்கத்தின் பல நலன்புரித் திட்டங்கள் மற்றும் அவற்றின் விவரங்கள் பற்றிய தகவல்களுக்கு ஒரு எளிய மற்றும் ஒற்றை புள்ளி அணுகலை வழங்க நாங்கள் முயற்சித்துள்ளோம்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *