பள்ளி பாடபுத்தகங்கள் Download

 

TNPSC REVISED & UPDATED Syllabus 2019

தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் போட்டியாளர்களுக்கு தேர்வுக்கு தயார் செய்ய ஏதுவாக தமிழ்நாடு அரசுப் பாடநூல்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.  இணைப்பை (link) பயன்படுத்தி download செய்து கொள்ளவும்.

 

6th Tamil Medium New Books – Term I

தமிழ் ஆங்கிலம்
கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

6th Tamil Medium New Books – Term II

தமிழ் ஆங்கிலம்
கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

6th Tamil Medium New Books – Term III

கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

9th Tamil Medium New Books – Term I

தமிழ் ஆங்கிலம்
கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

9th Tamil Medium New Books – Term II

தமிழ் ஆங்கிலம்
கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

9th Tamil Medium New Books – Term III

கணிதம் அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

 

10th Tamil Medium New Books

10th std new Tamil book 2019-2020 | 10th std new syllabus book, Tamil book

TN SSLC Tamil Medium New Books 2019 – 2020 Free Download pdf

10th Tamil Medium Books
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
Available Soon
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்
Available Soon

 

TN SSLC English Medium New Books 2019 – 2020 Free Download pdf

10th English Medium Books
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science
Available Soon

 

 

Tamilnadu 11th New Books 2018 – 2019

தமிழ் 1 தமிழ் 2
ஆங்கிலம் 1 ஆங்கிலம் 2
Botany 1 Botany 2
Chemistry 1 Chemistry 2
Physics 1 Physics 2
Economics Geography
Political Science 1 Political Science 2
Zoology 1 Zoology 2
History 1 History 2

 

Tamilnadu 11th New Books 2018 – 2019

Language Readers Books
Tamil * Tamil Reader
Advanced Tamil Advanced Tamil
English * English Reader | Communicative English
Hindi Hindi Reader
Kannadam Kannada Reader
Malayalam Malayalam Reader
Telugu Telugu Reader
Urdu Urdu Reader
French French Reader

 

Academic Stream New Books 2018 – 2019
Subject Tamil English
Accountancy Tamil:  1   2 English: 1   2
Bio-Botany Tamil: 1   2 English: 1   2
Bio-Chemistry Tamil English
Bio-Zoology Tamil:  1   2 English:  1   2
Botany Tamil: 1   2 English: 1   2
Business Maths Tamil:  1   2 English:  1   2
Chemistry Tamil: 1   2 English: 1   2
Commerce Tamil English
Computer Applications Tamil:  1   2 English:  1   2
Computer Science Tamil:  1   2 English:  1   2
Computer Technology Tamil:  1   2 English:  1   2
Economics Tamil English
Geography Tamil English
Home Science Tamil English
History Tamil:  1   2 English:  1   2
Maths Tamil:  1   2 English:  1   2
Micro Biology Tamil English
Nursing General Tamil English
Nutrition and Dietetics Tamil English
Physics Tamil: 1   2 English 1   2
Political Science Tamil: 1   2 English: 1   2
Statistics Tamil English
Textile Technology Tamil English
Zoology Tamil: 1   2 English:  1   2

7th old books

7th Tamil Medium Books – Term I
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

7th English Medium Books – Term I
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

 

7th Tamil Medium Books – Term II
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

7th English Medium Books – Term II
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

 

7th Tamil Medium Books – Term III
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

7th English Medium Books – Term III
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

 

8th old books

8th Tamil Medium Books – Term I
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

8th English Medium Books – Term I
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

 

8th Tamil Medium Books – Term II
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

8th English Medium Books – Term II
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

 

8th Tamil Medium Books – Term III
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

8th English Medium Books – Term III
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

 

10th old books

10th Tamil Medium Books
Download Link
தமிழ்
ஆங்கிலம்
கணிதம்
அறிவியல்
சமூக அறிவியல்

 

10th English Medium Books
Download Link
Tamil
English
Mathematics
Science
Social Science

 

 

Tamilnadu 12th Standard Books 2018 – 2019 

Class 12th Tamil Medium Books Free Download pdf

Language Subjects
Download Link
தமிழ்
சிறப்புத் தமிழ்
ஆங்கிலம்
ஆங்கிலம் (Communicative)
கன்னடம்
மலையாளம்
தெலுங்கு
உருது

 

General Subjects
Download Link
கணக்குப் பதிவியல்
உயிர் தாவரவியல் I
உயிர் தாவரவியல் II
உயிர் வேதியியல்
உயிர் விலங்கியல்
தாவரவியல்
வணிகக் கணிதம்
வேதியியல் I
வேதியியல் II
வணிகவியல்
கணினி அறிவியல்
பொருளியல் கோட்பாடு
புவியியல்
வரலாறு
மனையியல்
இந்தியப் பண்பாடு
கணிதவியல் I
கணிதவியல் II
நுண் உயிரியல் I
நுண் உயிரியல் II
செவிலியியல் I
செவிலியியல் II
சத்துணவியல்
இயற்பியல் I
இயற்பியல் II
அரசியல் அறிவியல்
புள்ளியியல்
விலங்கியல் I
விலங்கியல் II

 

Vocational Subjects
Download Link
வேளாண் செயல்முறைகள்
கட்டிடப்பட வரைவாளர்
மின் இயந்திரங்களும் சாதனங்களும்
மின்னணு சாதனங்கள்
உணவு மேலாண்மை மற்றும் சிறுவர் பராமரிப்பு
பொது இயந்திரவியல்
அலுவலக மேலாண்மை
செவிலியம்
துணிகளும் ஆடை வடிவமைப்பும்
தட்டெழுத்தும் கணிப்பொறி இயக்கமுறையும்

 

Class 12th English Medium Books Free Download pdf

Language Subjects
Download Link
Tamil
Advanced Tamil
English
Communicative English
Kannadam
Malayalam
Telugu
Urdu

 

General Subjects
Download Link
Accountancy
Bio-Botany
Bio-Chemistry
Bio-Zoology
Botany
Business Mathematics
Chemistry I
Chemistry II
Commerce
Computer Science
Economic Theory
Geography
History
Home Science
Mathematics I
Mathematics II
Micro Biology
Nursing I
Nursing II
Nutrition and Dietetics
Physics I
Physics II
Political Science
Statistics
Zoology

 

Vocational Subjects
Download Link
Agricultural Practices
Draughtsman Civil
Electrical Machines and Appliances
Electronic Equipments
Food Management and Child Care
General Machinist
Office Management
Nursing
Textiles and Dress Designing
Typewriting and Computer Operation

 

TEXT BOOKS